NEWS

BASSY KEKANA

Photographer and Art director - Anastasia Korolkova
Stylist - Nikita Hovanskiy and Ilya Hovanskiy
Producer - Teya Bagateliya
Make up artist - Mary Love
Hair stylist - Dmitry AbramovichCOVERS